telefon  +48 12 410-56-00    email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W BOGDAN DĄBROWSKI FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA "DABFLEX"

NIP: 6770047992, REGON: 003880160

 

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest BOGDAN DĄBROWSKI FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA "DABFLEX" z siedzibą: ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, 31-234 Kraków, NIP: 6770047992, REGON: 003880160, zwana dalej również DABFLEX

 

Administrator nie jest obowiązany do powołania Inspektora Danych Osobowych

 

Kontakt w sprawie Państwa danych osobowych

W tej sprawie można kontaktować się z Administratorem drogą mailową pod adresami e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Czy Państwa dane będą profilowanie?

Powierzone dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

 

Do jakich celów przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Przetwarzanie Państwa danych odbywać się będzie wyłącznie w ramach działalności gospodarczej Administratora oraz wyłącznie w związku z realizacją celu, dla którego zostały one podane (zatrudnienie, zlecenie świadczenia usług, umowy o dzieło, procedowanie zamówień, wystawianie rachunków i faktur VAT, etc.). W każdym przypadku wymagane są wyłącznie dane, które są niezbędne do należytego wykonania obowiązków wynikających z treści umów zawartych z podmiotami, których dane są administrowane.

 

Przetwarzanie Państwa danych odbywać się będzie wyłącznie w celu zatrudnienia, zawarcia stosunku cywilnoprawnego, realizacji procesu zamówień, a to w celu:

  • Rekrutacji i wyboru kandydatów do pracy lub zlecenia świadczenia usług, czy też wykonania dzieła,
  • Opracowania i przygotowania dokumentacji pracowniczej (umów o pracę, regulaminów, świadectwa pracy, etc.),
  • Obliczania i wypłaty wynagrodzeń,
  • Przyznawania i wypłaty innych świadczeń pracowniczych,
  • Opracowania i sporządzenia umów cywilnoprawnych,
  • Rozliczeń i poboru oraz wypłat należności z tytułu świadczonych usług, wykonania dzieła, sprzedaży, etc.,
  • Wystawiania faktur i rachunków za nabywane świadczenia i produkty,

 

Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane – na podstawie odrębnej zgody – w celu przesyłania Państwu przez Administratora informacji w podanych powyżej zakresach drogą mailową. Do wiadomości e-mail załączane mogą być dokumenty dotyczące łączących Państwa z Administratorem stosunków prawnych.

W tym zakresie zapewniamy, że wszelkie używane przez Administratora systemy oraz elektroniczne skrzynki nadawcze wyposażone są w należyte systemy szyfrowania danych.

 

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Informujemy, że macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego a także cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wywrze jednak wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody.

Prawo do żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w okresie trwania stosunku prawnego pomiędzy Państwem a Administratorem (stosunek pracy, zlecenie, umowa o dzieło, proces sprzedażowy), wiązać się będzie z koniecznością zakończenia powyższych stosunków prawnych (rozwiązanie umowy).

 

Udostępnianie danych osobowych przez Administratora

Nie udostępniamy Państwa danych osobom trzecim i będą one przetwarzane wyłącznie przez Administratora.

Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, gdy udostępnienie jest koniecznie w celu realizacji obowiązków (np. udostępnienie firmie księgowej obsługującej Administratora). W takiej sytuacji powierzamy dane podmiotowi wykonawczemu na podstawie pisemnej umowy, a podmioty te nie są uprawnione do dowolnego korzystania z tych danych. Odbiorca może z nich skorzystać jedynie w celach przez nas ustalonych i zgodnie z obowiązującym prawem. 

Dodatkowo Państwa dane osobowe w toku współpracy mogą zostać udostępnione wyłącznie na podstawie przepisów prawa – urzędom, organom administracji, sądom, prokuraturom.

 

Okres przechowywania danych

Naszym zadaniem i celem jest przetwarzanie Państwa danych osobowych tak krótko, jak tylko jest to możliwe.

Państwa dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, dla należytego zabezpieczenia Państwa interesów.

W trakcie trwania stosunku prawnego (stosunek pracy, zlecenie, dzieło, sprzedaż) – Państwa dane będą przetwarzane przez okres trwania tego stosunku prawnego, a po jego ustaniu – przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z poszczególnych stosunków prawnych.

 

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że:

  • w przypadku danych osobowych podawanych przez kandydatów do pracy oraz pracowników – podstawę ich podania stanowią przepisy Kodeksu pracy, a w szczególności art. 221 2 k.p.; niepodanie wymaganych przez Administratora danych może skutkować pominięciem w toku rekrutacji, bądź niemożliwością zatrudnienia;
  • w przypadku umów cywilnoprawnych, podstawę do żądania danych osobowych stanowią przepisy prawa cywilnego, z których wynikają wymogi oznaczenia stron stosunku prawnego, jak również przepisy prawa określające wymagane kwalifikacje osoby wykonującej dany rodzaj zlecenia, czy dzieła; niepodanie wymaganych przez przepisy danych skutkuje niemożnością zawarcia umowy;
  • w przypadku Klientów i sprzedawców oraz nabywców usług, towarów i świadczeń – podstawę podania danych osobowych stanowią przepisy o rachunkowości i przepisy ustaw podatkowych; brak podania danych skutkować będzie niemożliwością wystawienia rachunku lub faktury VAT.